GDPR

Crayola Privacybeleid Addendum - Algemene verordening gegevensbescherming

Dit beleid vormt een aanvulling op het bestaande Crayola Privacybeleid en is uitsluitend van toepassing op persoonsgegevens, zoals deze term wordt gedefinieerd in de AVG, die worden verzameld of verwerkt door Crayola LLC of haar dochterondernemingen of partners ("Crayola") binnen het bereik van de AVG. Dit addendum is een aanvulling of vervanging van een ander Privacybeleid of delen daarvan uitsluitend voorzover de AVG verplichtingen oplegt inzake de persoonsgegevens die Crayola verwerkt of verzamelt.

Hoe gebruikt Crayola de persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 

  • Wanneer we het contract moeten uitvoeren dat we met u aangaan of met u zijn aangegaan (bijvoorbeeld voor het verwerken van uw bestelling en om u een online account te bieden)
  • Voor zover dat nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van een derde) en uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet opheffen (zoals wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten, ons juridisch risicobeheer en het beheren van de prestaties van onze website).
  • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

 

In het algemeen gaan we niet uit van toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens behalve als het gaat om het versturen van direct marketingcommunicatie via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen. Als u uw toestemming intrekt, heeft dat geen invloed op de rechtmatigheid van een verwerking die is uitgevoerd voordat u de toestemming introk.

 

Wij verzamelen geen Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens over u (hierbij gaat het om details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Evenmin verzamelen we informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

 

Voor welk doel gebruikt Crayola uw persoonsgegevens?

Hieronder hebben we in een tabel beschreven op welke manieren we uw persoonsgegevens plannen te gebruiken, het type gegevens dat hierbij betrokken kan zijn en wat de rechtsgronden zijn voor de verwerking van deze gegevens. We hebben ook aangegeven wat onze rechtmatige belangen zijn in voorkomend geval.

 

Let erop dat wij uw persoonsgegevens voor meerdere wettelijke gronden kunnen verwerken, afhankelijk van de specifieke toepassing waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op indien u gegevens wenst over de specifieke rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer er meer dan één grond is vermeld in de onderstaande tabel.

 

 

 

Doel/activiteit

 

Type gegevens

 

Wettige grondslag voor verwerking, met inbegrip van rechtmatig belang

 

Om u te identificeren en/of te registreren als nieuwe klant of leverancier.

 

(a) Identiteit

(b) Contact

 

Uitvoering van een contract met u

 

Voor het verwerken en leveren van uw bestelling, inclusief:

(a) Beheer van de betalingen, kosten en toeslagen

d) Inzamelen en innen van aan ons verschuldigd geld

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

(e) Marketing en communicatie.

 

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (bij de inning van schuldvorderingen aan ons)

 

Voor het beheer van onze relatie met u, inclusief:

(a) U informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid

(b) U te vragen een review achter te laten of mee te doen aan een enquête

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

 

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze administratie up to date te houden en om te bestuderen hoe onze klanten onze producten/diensten gebruiken)

 

Om deel te nemen aan een wedstrijd, competitie of om een enquête in te vullen

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) gebruik

(e) Marketing en communicatie

 

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

 

Voor het beheer en behoud van ons bedrijf en deze website (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

 

(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor het runnen van ons bedrijf, levering van administratie en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een zakelijke reorganisatie of groepsherstructurering)

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Om u relevante websitecontent en reclame te leveren en voor het meten en begrijpen van de effectiviteit van de advertenties die wij u bieden

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

 

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen. Ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te communiceren)

 

Voor het gebruiken van gegevensanalyse ter verbetering van onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen

 

(a) Technisch

(b) Gebruik

 

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (ter definiëring van typen klanten voor onze producten en diensten, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te communiceren)

 

Om suggesties en aanbevelingen aan u te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn

 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

 

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

 

 

 

Wat is het e-mail marketingbeleid van Crayola?

Aanmelden: Om e-mailherinneringen van Crayola of e-mails van Crayola te ontvangen over nieuwe diensten en producten, moet u zich aanmelden om berichten van ons te ontvangen. Als Crayola persoonsgegevens verzamelt via een website of fysieke middelen, krijgt u de gelegenheid om u aan te melden voor het ontvangen van andere communicatie van ons dan die vereist is voor de verwerking van uw registratie en om u te informeren over de voortgang van bestellingen.

Marketingberichten bevatten een link waarmee u zich kunt uitschrijven voor onze marketinglijst en zich kunt afmelden voor het ontvangen van e-mailmarketing.

Als u besluit zich af te melden, kunnen we u geen herinneringen of berichten meer sturen over nieuwe producten en diensten.

Worden Persoonlijke gegevens overgedragen naar buiten de EER?

Soms kunnen we uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen, maar we doen dit alleen als er voldoende voorzorgsmaatregelen aanwezig zijn. We kunnen informatie delen in ons hoofdkantoor in de VS. De adequate voorzorgsmaatregelen zijn standaard contractuele (beheerder-naar-beheerder) modelclausules, goedgekeurd door de Europese Commissie.

Ben ik onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering?

Wij maken geen gebruik van uw gegevens voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Hoe lang bewaart Crayola mijn Persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw gegevens alleen voor zolang dit nodig en gerechtvaardigd is. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat we alleen de minimale gegevens bewaren die we nodig hebben voor onze rechtmatige belangen (bij het beheer van onze zaken en de risico 's) en in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

 

Normaal bewaren we uw gegevens maximaal zeven jaar. Bij wet moeten we basisinformatie over onze klanten (inclusief Contact, Identiteit, Financiële en transactiegegevens) gedurende zeven jaar bewaren nadat ze geen klanten meer zijn voor fiscale doeleinden.

 

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie [Verzoek tot verwijdering] hieronder voor meer informatie. In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoek- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

 

Als u meer informatie wilt over hoe lang we specifieke gegevens bewaren, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens die in dit beleid zijn uiteengezet.

 

Wat zijn mijn wettelijke rechten?  

Onder bepaalde omstandigheden beschikt u over bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens onder de gegevensbeschermingswetgeving.

 

  • Toegang verzoeken tot uw persoonsgegevens.
  • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens.
  • Verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • Bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, inclusief bezwaar maken tegen directe marketing.
  • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens.
  • Recht om toestemming in te trekken

We kunnen u een standaardformulier geven om u te helpen uw verzoek te specificeren. U bent niet verplicht het standaardformulier te gebruiken dat wij leveren, maar het kan nuttig zijn en tijd besparen als u dat doet.

Als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via GDPR@crayola.com.

  

Wat we van u nodig hebben  

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

 

Tijdslimiet om te reageren  

 

We proberen zo snel mogelijk te reageren en in ieder geval binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u daarvan informeren en u op de hoogte houden. In dergelijke gevallen kan het nog twee maanden duren om uw verzoek te verwerken.