Gebruiksvoorwaarden

Lees de volgende Ledenovereenkomst.

DOOR GEBRUIK VAN DE CRAYOLA LLC WEBSITE EN OP DE KNOP "AKKOORD" TE DRUKKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD ZICH TE HOUDEN AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN. DEZE REGELS EN RICHTLIJNEN ZIJN OPGESTELD OM U TE BESCHERMEN EN ERVOOR TE ZORGEN DAT HET LID WORDEN VAN EN DEELNEMEN AAN ONZE WEBSITE EEN PRETTIGE EN VEILIGE ERVARING WORDT VOOR IEDEREEN.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze Crayola LLC website gebruikt. Door het gebruiken van deze Crayola LLC website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, waaronder de Gedragsregels voor het delen van inhoud hieronder uiteengezet. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u deze Crayola LLC website niet te gebruiken.

Beperkingen op het gebruik van materialen

U erkent dat deze website informatie, communicatie, software, foto's, tekst, video, afbeeldingen, muziek, geluid, foto's en ander materiaal en diensten (collectief: "Inhoud") kan bevatten die algemeen beschikbaar worden gesteld door Crayola LLC, de moedermaatschappij of haar dochterondernemingen of door licentiegevers van Crayola LLC. U gaat ermee akkoord en erkent dat, ondanks het feit dat Crayola LLC u toegang geeft tot de Inhoud, de Inhoud beschermd wordt door auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief intellectuele eigendoms-) rechten (collectief: "Rechten"), dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle media, nu bestaande of later ontwikkeld, en dat, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, uw gebruik van de Inhoud wordt beheerst en beperkt door het van toepassing zijnde auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Naast de rechten van Crayola LLC en haar licentiegevers in afzonderlijke elementen van de Inhoud, is Crayola LLC eigenaar van een auteursrecht op de keuze, coördinatie, schikking en verbetering van de Inhoud. U mag de Inhoud, behalve voor persoonlijk gebruik of gebruik in de klas voor educatieve doeleinden, niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, publiceren, doorgeven, deelnemen aan de overdracht of verkoop ervan, reproduceren, afgeleide werken maken, verspreiden, uitvoeren, weergeven, opnemen in een andere website, of op enige andere manier. Van de inhoud mag geen enkel ander gebruik worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Crayola LLC.

Eigendom van derden

U gaat ermee akkoord dat de inhoud die u kunt uploaden naar Crayola websites en software applicaties, of anderszins verzenden op of via deze website, alleen Inhoud (zoals beschreven in de paragraaf hierboven) bevat die niet onderworpen is aan enige Rechten, of Inhoud waarbij iedere houder van de Rechten ervan uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor distributie op het internet. Door het indienen van Inhoud naar een "Openbare ruimte" (bv. openbare chatruimtes, prikborden, 'Art Galleries, Books & Beyond'™, 'Parents & Teachers as Partners'™, discussiegroepen, enz.) verleent u automatisch, of garandeert dat door de eigenaar van deze Inhoud uitdrukkelijk is verleend, het royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en de licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide werken, verspreiden, uitvoeren en weergeven van deze Inhoud (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd en/of het opnemen in andere werken in welke vorm, media of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld wordt voor de volledige termijn van enige Rechten die kunnen bestaan op een dergelijke Inhoud. Door gebruik te maken van enige functies op deze website die het u mogelijk maken om tekst, foto's, afbeeldingen of andere gegevens ("Inhoud") te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat u dergelijke functies niet zult gebruiken voor het doorgeven van Inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend , onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreuk maakt op iemands privacy, haatdragend of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk is. U stemt er eveneens mee in dat u geen Inhoud zult doorgeven die u niet mag overdragen of enige Inhoud waarbij een patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij zou worden geschonden. U stemt er eveneens mee in dat u geen Inhoud zult overdragen die erop gericht is om anderen te kwetsen of schade toe te brengen aan enig computersysteem. U erkent dat Crayola LLC Inhoud mogelijk niet zal nakijken, maar dat Crayola LLC het recht (maar niet de verplichting) heeft om naar eigen goeddunken enige Inhoud te weigeren of te verplaatsen. Crayola LLC heeft het recht om elke Inhoud die deze voorwaarden overtreedt te verwijderen en om elke persoon die deze voorwaarden overtreedt te verwijderen en te bannen. U erkent en aanvaardt dat Crayola LLC Inhoud openbaar mag maken, indien daartoe verplicht door de wet of in goed vertrouwen gelooft dat het bewaren of openbaar maken van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is voor: (a) het voldoen aan een juridisch proces; (b) het afdwingen van de naleving van deze Voorwaarden; (c) het reageren op beweringen dat bepaalde Inhoud in strijd is met de rechten van derden; of (d) het beschermen van de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Crayola LLC, de gebruikers van deze website, en het publiek.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval, met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid, zal Crayola LLC aansprakelijk zijn voor enige bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de materialen op deze website, zelfs als Crayola LLC of een door Crayola LLC gemachtigde op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toepasselijk recht kan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade niet toestaan, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Crayola LLC jegens u voor alle schade, verliezen en handelingen (gerelateerd aan contracten, onrechtmatige daad met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid of anderszins) het bedrag overschrijden dat u, indien van toepassing, voor de toegang tot deze website heeft betaald.

Disclaimer

De materialen op deze website worden geleverd "as is" (op eigen bate en schade) en zonder garanties van welke aard, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ​​ingevolge toepasselijk recht wijst Crayola LLC alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Crayola LLC garandeert niet dat de functies van de materialen ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat de website of de server die deze beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Crayola LLC garandeert niet of doet geen uitspraak over het gebruik of de resultaten van het gebruik van de materialen op deze website in termen van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. U (en niet Crayola LLC) draagt de volledige kosten van alle noodzakelijke onderhoud, reparatie of correctie. De toepasselijke wet kan de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan, zodat de bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing kan zijn.

Ongevraagde Inzendingen

Crayola LLC verwelkomt commentaar betreffende haar producten en diensten. Het is echter het beleid van Crayola LLC om geen creatieve ideeën, suggesties of andere te accepteren of overwegen, behalve indien door haar specifiek gevraagd. Wij hopen dat u begrijpt dat de bedoeling van dit beleid is om misverstanden te voorkomen indien projecten van de zeer productieve medewerkers van Crayola LLC vergelijkbaar zijn met het creatieve werk van iemand anders. Daarom moeten we vragen om ons zulke ideeën niet toe te sturen. Hoewel we uw feedback over onze diensten en producten waarderen, vragen wij u specifiek te zijn in uw opmerkingen over deze diensten en producten en geen creatieve ideeën, suggesties of materialen in te dienen. Indien u ondanks ons verzoek om dat niet doen, toch creatieve suggesties, ideeën, notities, tekeningen, concepten of andere informatie (gezamenlijk, de "Informatie") toestuurt, wordt de informatie geacht eigendom van Crayola LLC te zijn en te blijven. Niets van de Informatie is onderworpen aan een verplichting tot vertrouwelijkheid van de kant van Crayola LLC, en Crayola LLC is niet aansprakelijk of is geen schadevergoeding verschuldigd voor het gebruik of de openbaarmaking van de informatie, anders dan de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het auteursrecht of de patentrechten van de Verenigde Staten.
Tenzij anders vermeld, worden de materialen op de website uitsluitend voorgesteld met het doel om producten beschikbaar in de Verenigde Staten, haar territoria, bezittingen en protectoraten te promoten. Crayola LLC kan programma's op deze website op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving veranderen, toevoegen of verwijderen. Deze website wordt gecontroleerd en beheerd door Crayola LLC vanuit haar kantoren in de staat Pennsylvania, Verenigde Staten van Amerika. Crayola LLC beweert niet dat het materiaal op de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Degenen die ervoor kiezen om deze website van buiten de Verenigde Staten te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

Beëindiging

Deze overeenkomst is van kracht totdat zij door een van beide partijen wordt beëindigd. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door het vernietigen van alle materialen die bij een of alle van Crayola LLC websites werden verkregen, alsmede alle bijbehorende documentatie en alle kopieën en installaties daarvan, gemaakt onder de voorwaarden van deze overeenkomst of anderszins. Deze overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd zonder kennisgeving van Crayola LLC als u, naar Crayola LLC's eigen goeddunken, niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst. Bij beëindiging moet u alle materialen afkomstig van deze website en alle andere Crayola LLC websites en alle kopieën daarvan vernietigen, hetzij gemaakt onder de voorwaarden van deze overeenkomst of anderszins.

Andere

Tenzij anders vermeld, worden de materialen op de website uitsluitend voorgesteld met het doel om producten beschikbaar in de Verenigde Staten, haar territoria, bezittingen en protectoraten te promoten. Crayola LLC kan programma's op deze website op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving veranderen, toevoegen of verwijderen. Deze website wordt gecontroleerd en beheerd door Crayola LLC vanuit haar kantoren in de staat Pennsylvania, Verenigde Staten van Amerika. Crayola LLC beweert niet dat het materiaal op de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Degenen die ervoor kiezen om deze website van buiten de Verenigde Staten te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.
Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Pennsylvania, zonder aanleiding te geven tot enige beginselen van wetsconflicten. Indien enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar is, dan wordt die bepaling scheidbaar geacht van deze overeenkomst en doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Dit is de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst en wordt niet gewijzigd, tenzij schriftelijk en ondertekend door beide partijen.